Katma Değer Vergisi

KDV İADELERİNE İLİŞKİN TALEP SÜRELERİ

Dr. İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir

Yayın Tarihi: Eylül 2020

KDV iadeleri, temel olarak; istisnaya, kısmi tevkifata veya indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanmaktadır. 2019 öncesi dönemlerde KDV iadeleri, zamanaşımı süresince talep edilebilmekteyken (indirimli orana tabi olanlardan kaynaklananlar hariç),  2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemleri için iade talep süreleri sınırlandırılmıştır. Çalışmada, 2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemleri için KDV iadelerinin talep edilmesi gereken süreler açıklanacaktır. Mükellefler bakımından herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için bu sürelere riayet edilmesi gerekmektedir.  Zira bu süreler hak düşürücü süreler olup, bu sürelerden sonra iade talebinde bulunulamayacaktır.

►Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

KDV Kanunu’nun 32’nci maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Örnek: ABC Ltd. Şti., Haziran/2019 döneminde gerçekleştirdiği ihracat işlemlerini ve bu teslimlerle ilgili yüklenimini, aynı dönem  KDV beyannamesinde beyan etmiştir

KDV iade talebi için bu beyan tek başına yeterli olmayıp, iade talebinin geçerlik kazanması için en geç 31/12/2021 tarihine kadar standart iade talep dilekçesi ve istisnaya ilişkin diğer belgelerin ibrazı zorunludur.

Diğer yandan bu teslimlerle ilgili Haziran/2019 dönemi KDV beyannamesinde yüklenilen KDV beyan edilmemiş olsaydı, iade talep edebilmesi için yine en geç 31/12/2021 tarihine kadar Haziran/2019 KDV beyannamesinde düzeltme yapılarak yüklenilen KDV’nin de beyan edilmesi gerekmektedir.

►Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

KDV Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade taleplerinin, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan edilmesi ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvuru yapılması zorunludur. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

►İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

KDV Kanunu’nun 29/2’nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Örnek: ABC İnşaat A.Ş., 2019 yılında yaptığı indirimli orana tabi teslimlerinden doğan KDV iadesini Mart/2020 beyannamesinin “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosundan 439 kodlu satırı seçerek beyan etmiştir. Mükellef 15/11/2020 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve belgeleri ibraz etmiş ancak bu iade talebine ilişkin indirilecek KDV listesini vermemiştir. Mükellef, yüklenilen KDV listesini 15/04/2021 tarihinde sisteme girmiştir.

Buna göre, ABC İnşaat A.Ş. KDV iade talebini süresinde beyan etmekle birlikte, indirilecek KDV listesini süresinde (31/12/2020 tarihine kadar) sisteme girmediğinden mükellefin iade talebi reddedilecektir.

Daha Fazla Göster

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu