Gelir VergisiKurumlar Vergisi

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI

İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir

Gündüz ÇELİK-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yayın Tarihi: Kasım 2016

1-Giriş

Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerine ilişkin kanuni düzenlemeler Gelir Vergisi Kanunu’nun 42, 43 ve 44’üncü maddelerinde yapılmıştır. Zikredilen Kanunun 42’nci maddesi uyarınca, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. Madde hükmünden anlaşıldığı üzere, yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden elde edilen gelirler, dönemsellik ilkesinden ayrılarak, işin bittiği yıl beyannamesiyle beyan edilmekte ve nihai olarak vergilendirilmektedir.

Yıllara yaygın inşaat işlerinden elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’nci maddesi uyarınca geçici vergiye tabi değildir. Diğer yandan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesine göre, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenir. Bu itibarla, zikredilen işlerin kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılması halinde de, elde edilen gelirler geçici vergi kapsamına girmemektedir.

Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden elde edilen gelirler geçici vergiye tabi olmamasına karşılık, bu işler nedeniyle avanslar dahil nakden veya ödenen istihkak bedelleri vergi tevkifatına tabidir. Çalışmada söz konusu vergi tevkifatının genel esasları ile konuya ilişkin özellik arz eden hususlar hususlarla ele alınacaktır.

2-Vergi Tevkifatına İlişkin Genel Esaslar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi uyarınca, 42’nci kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden (avans olarak ödenenler dahil) % 3 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. Tevkifat yapmaya mecbur olanlar aşağıda belirtilmiştir.

-Kamu idare ve müesseseleri,

-İktisadi kamu müesseseleri,

-Sair kurumlar,

-Ticaret şirketleri,

-İş ortaklıkları,

-Dernekler,

-Vakıflar,

-Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,

-Kooperatifler,

-Yatırım fonu yönetenler,

-Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,

-Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.

 Tevkifat, ödemelerin nakden veya hesaben yapıldığı sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben yapılır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 96’ncı maddesinde vergi tevkifatında uyulacak esaslar düzenlenmiştir. Buna göre; vergi tevkifatı, 94’üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.

Diğer yandan Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan düzenlemeye paralel olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesi uyarınca, Gelir Vergisi Kanunu hükümlerinde belirtilen esaslara göre yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden % 3 tevkifat yapılması gerekmektedir. Tevkifat yapmaya mecbur olanlar aşağıda belirtilmiştir.

-Kamu idare ve kuruluşları,

-İktisadi kamu kuruluşları,

-Sair kurumlar,

-Ticaret şirketleri,

-İş ortaklıkları,

-Dernekler,

-Vakıflar,

-Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,

-Kooperatifler,

-Yatırım fonu yönetenler,

-Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,

-Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.

 Tevkifat, ödemelerin nakden veya hesaben yapıldığı sırada, istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben yapılır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde geçen hesaben ödeme deyimi, kesintiye tabi kazanç ve iratları ödeyenleri hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisafi tutarları üzerinden dikkate alınır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi kesintisi, ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. Maddede belirtilen ödemelerden yapılan vergi kesintisi, kesinti yapanların kayıt ve hesaplarında ayrıca gösterilir.

Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu uyarınca dar mükellefiyete tabi kurumlara Gelir Vergisi Kanunu hükümlerinde belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarma işleri ile ilgili olarak avanslar dahil nakden veya hesaben yapılan hakediş ödemeleri % 3 oranında tevkifata tabi bulunmaktadır[1].

Hesaben ödeme zamanı, yapılan işlerle ilgili borç kaydının oluştuğu zamanı ifade etmekte olup[2]; hakediş raporunun düzenlenmesi, fatura kesilmesi, faturaların defterlere kaydedilmesi gibi durumlar hesaben ödemeye örnek gösterilebilir[3]. Ayrıca yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri dolayısıyla avans ödemeleri de dahil olmak üzere nakden veya hesaben gerçekleştirilen hakediş ödemeleri tevkifata tabi olduğundan toplam hakediş tutarından, tevkifata tabi tutulmuş olması kaydıyla daha önce yapılan avans ödemeleri mahsup edildikten sonra kalan tutar üzerinden tevkifat yapılacaktır[4].

Öte yandan yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerine ilişkin fiyat farkı, kur farkı, vade farkı gibi ödemelerden de tevkifat yapılmalı ve ayrıca bunlar yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden sağlanan gelir olarak değerlendirilmelidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 44’üncü maddesine göre, işin bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kar veya zararının tespitinde dikkate alınacağından işin bitiminden sonra işle ilgili alınan bedellerden tevkifat yapılmaz. Bu durum, hem gelir hem de kurumlar vergisi mükellefleri için geçerlidir.

Yurt dışı kredili yıllara yaygın inşaat işlerinde, müteahhide hakedişin yurt dışından ödendiği, bu nedenle ihale makamlarınca tevkifat yapılmadığı ve böylece ihale makamlarının sıkıntıya girdiği, bu gibi durumlarda vergi güvenliği açısından müteahhitlerin tevkifat yönünden sorumlu tayin edilmesi önerilmiştir[5].

3-Vergi Tevkifatında Özellik Arz Eden Durumlar

3.1-Sözleşmede Başladığı Yılda Biteceği Öngörülmekle Birlikte İşin Ertesi Yıla Sarkması Durumunda Vergi Tevkifatı

Bir inşaat ve onarma işinin, sözleşmeye göre aynı yıl içinde başlayıp biteceği öngörülmesine rağmen, sözleşmede belirtilen sürede bitirilmeyip bir sonraki takvim yılına sarkması halinde söz konusu işin ertesi yıla sarktığı veya işin ertesi yıla sarkacağının anlaşıldığı tarihten itibaren yıllara yaygın inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir[6]. Dolayısıyla işin ertesi yıla sarktığı veya ertesi yıla sarkacağının anlaşıldığı tarihten itibaren tevkifat yapılması icap etmektedir[7]. Diğer bir ifadeyle, zikredilen tarihten önceki ödemeler için geçmişe dönük tevkifat yapılması zorunluluğu yoktur[8]. Konu hakkındaki bir görüşte; vergi idaresi tarafından verilen özelgelerde, bu gibi durumlarda geçmişe dönük tevkifat yapılmaması için işin sözleşmeye bağlı yapılması ve sözleşmede işin başlama ve bitim tarihleri ile süre uzatımına ilişkin hüküm bulunması gerektiği, aksi halde önceki dönemler için de tevkifat yapılması gerektiği belirtilmiştir[9].

Öte taraftan tevkifat sorumluluğundan kaçınmak için sözleşmede işin başladığı yıl içinde biteceği kararlaştırılması rağmen, yapılan iş ve sözleşmeden, işin yıl içinde bitirilemeyeceğinin açık olması halinde, vergisel yönden tenkide maruz kalınabilecektir[10].

3.2-Sözleşmede Başladığı Yılda Bitmeyeceği Öngörülmekle Birlikte İşin Başladığı Yılda Bitirilmesi Durumunda Vergi Tevkifatı

Sözleşmede başladığı yılda bitmeyeceği öngörülen, diğer ifadeyle yıllara yaygın olan bir inşaat ve onarma işinin başladığı yılda bitmesi durumunda artık yıllara yaygın işten söz edilemez. Ancak bu durumda işin yıllara yaygın olma durumu devam ettiği müddetçe tevkifat yapılması, yıllara yaygın olma durumunun ortadan kalkmasıyla birlikte, örneğin sözleşmesinin değiştirilmesi veya geçici kabulün yapılması gibi, ödemelerden tevkifat yapılmaması gerekmektedir[11].

3.3-Ödemenin Ayni Yapılması Durumunda Vergi Tevkifatı

Ödemenin nakdi değil, ayni olarak yapılması halinde vergi tevkifatının hangi bedel üzerinden yapılacağı hususunda vergi kanunlarında bir belirleme yoktur. Bir görüşte avansın, müteahhide ödeme yapılmaksızın, mal veya hizmet alımı için müteahhit adına ilgili firmaya ödenmesi halinde, diğer bir deyişle ayni olarak yapılması halinde emsal bedel üzerinden tevkifat yapılması gerektiği belirtilmiştir[12]. Aynı yöndeki başka bir görüşte de, istihkakın ayni ödeme şeklinde yapılması halinde tevkifat matrahının Vergi Usul Kanunu’nun 267’nci maddesine göre tespit edilmesi icap etmektedir[13].

Öte taraftan başka bir görüşte yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde kullanılacak malzemenin bir bölümünün iş sahibi tarafından temin edilmesi ve bunun bedelinin istihkak ödemesi sırasında mahsup edilmesinin bir önemi bulunmadığı, bu durumunda tevkifat matrahının önceki istihkak bedeli olacağı belirtilmiştir[14].

3.4-Taşeronlara Yaptırılan İşlerde Vergi Tevkifatı

Alt İşveren Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesine göre taşeron; bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade eder.

Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde müteahhitlerin, işin bir bölümünü taşeronlara devretmelerine sıkça rastlanmaktadır. İşin taşeronlara devredilen bölümü için de farklı bir durum mevcut değildir. Devredilen işin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi halinde, yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri için belirlenen esaslara göre vergiye tabi tutulacak ve taşeronlara ödenen istihkak bedellerinden tevkifat yapılacaktır[15]. Aksi takdirde, diğer ifadeyle taşeronlara devredilen işin birden fazla takvim yılına sirayet etmemesi halinde, ödenen istihkak bedellerinden tevkifat yapılmayacaktır. Bir taşerona, bütünlük arz etmemesi kaydıyla birden fazla iş verilmesi durumunda,  her işin yıllara yaygın inşaat ve onarma işi kapsamında olup olmadığının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir[16].

3.5-Dövize Endeksli İşlemler Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur Farklarında Vergi Tevkifatı

Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde avansların döviz cinsinden ödenmesi durumunda, avans ödemesi ile fatura düzenlendiği tarih arasında ve yine benzer şekilde dövize endeksli hakedişlerde onay tarihi ile ödeme tarihi arasında lehe veya aleyhe kur farkı oluşabilmektedir. Oluşan bu kur farklarının tevkifat karşısındaki durumu ise tereddüt yaratmaktadır.

Konuya ilişkin bir özelgede; hakediş raporlarının, istihkakları ödeyenleri işi üstlenen firmaya karşı borçlu durumda gösteren bir işlem olduğundan, hakediş raporlarının onaylandığı tarihte hesaben ödemenin gerçekleştiğinin kabul edildiği, buna göre tevkifatın hakediş bedellerinin hesaben ödendiği tarih itibariyle yapılması gerektiği, hakediş ödemelerinin döviz cinsinden yapılması halinde tevkifatın matrahının, hesaben ödemenin yapıldığı tarihteki döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanan Türk Lirası karşılığı tutarı olacağı, döviz üzerinden düzenlenen hakedişlerde, hakedişin onay tarihi ile ödeme tarihi arasındaki kur artışından kaynaklanan fazla ödemelerin yıllara sari inşaat işi ile ilgili olduğundan, istihkak tutarına dahil edilmesi ve ödenen kur farkları üzerinden de tevkifat yapılması gerektiği, ancak, hesaben ödeme gerçekleştikten sonra döviz kurunun düşmesi halinde hesaben ödeme tarihindeki kur esas alınarak hesaplanan tevkifat tutarı işin bittiği dönem için verilen kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edileceğinden, söz konusu tevkifat tutarının düzeltilmesi veya iadesinin mümkün bulunmadığı belirtilmiştir[17].

            4-Sonuç

            Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden elde edilen gelirler geçici vergiye tabi değildir. Buna karşılık söz konusu işler nedeniyle avanslar dahil, nakden veya hesaben ödenen bedeller vergi tevkifatına tabidir. Bu noktada yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde vergi tevkifatının, geçici verginin yerini aldığı söylenebilir. Çalışmada bahse konu vergi tevkifatının genel esasları ile özellik arz eden hususlar irdelenmiştir.

            Kaynakça

Bakır Tunay: “Değişikliler Sonrası Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi Kesintisi”,  Maliye Postası Dergisi, 1 Mart 2005.

Bilen Cumhur İnan:“Sözleşmesine Göre Yıllara Yaygın Olmayan İnşaatların Sonradan Yıllara Yaygın Hüviyet Kazanması Durumunda Yapılacak Vergi Kesintisinin Zamanı-II”, Yaklaşım Dergisi,Sayı:189, Eylül 2008.

Çetin İlhan: “Süre Uzatımı Nedeniyle Yılara Sari İnşaat ve Onarma Niteliği Taşıyan İşlerde Yaşanan Tevkifat Sorunu”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:78, Haziran 2010.

Doğan Uğur: “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi Tevkifatı”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:271, Nisan 2011.

Ergül Mahmut Tayyar: “Süre Uzatımı Nedeniyle Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşi Niteliği Kazanan İşler İçin Önceki Dönem Tevkifat Sorunu”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:175, Temmuz 2007.

Gümüşay Serdar, Doğan Uğur: “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi Tevkifatı-II”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı:215, Mart 2006.

Güneş Şibli: “Alt Taşeronlara Yaptırılan İnşaat-Onarım İşlerinde Tevkifat Uygulaması”,  Maliye Postası Dergisi, 15 Temmuz 2009.

Kaynak Harun: “Yıllara Yaygın İnşaat ve Taahhüt İşlerinde Tevkifat Dönemi ve Matrah Yönünden Özellik Arz Eden Durumlar”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:339, Kasım 2009.

Kılıç Ali: “Dış Kredili Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Sorunu”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:121, Ocak 2003.

Oruç Ramazan: “Hizmet Bedeli Döviz Cinsinden Belirlenen Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Avans ve Hakediş Ödemelerinden Kaynaklanan Kur Farklarında Stopaj Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:203, Kasım 2009.

Tekin Cem: “Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri İle İlgili Olarak Geçici Kabulden Sonra Yapılacak Ödemelerin Tevkifat Uygulaması Karşısındaki Durumu”,   Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:71, Kasım 2009.

Tuğlu Ali: “Taşeronlara Yaptırılan İnşaat İşlerinde Vergileme Esasları”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:210, Haziran 2010.

Tuğlu Ali: “Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Hakedişlerin Ayni Olarak Ödenmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:219, Mart 2011.


[1]Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’un maddesinin gerekçesinde, kurumlar vergisi kesintisinin, dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye’de iş yeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde etmediği kazanç ve iratlara ilişkin olduğu, dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde ettiği kazanç ve iratlar ticari kazanç olarak değerlendirileceğinden, bu madde hükmüne göre kesintiye tabi tutulmasının söz konusu bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak kanun hükmünde bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, dar mükellef kurumlara yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri nedeniyle yapılan ödemelerden başkaca bir şart aranmaksızın % 3 oranında tevkifat yapılmalıdır. Aksi yöndeki görüş için bkz. Cem Tekin, “Dar Mükellef Kurumlara Ödenen Yıllara Sari İnşaat Hakedişleri Üzerinden 5520 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Tevkifatta Sorun”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:33, Eylül 2006, s.70.  

[2]Harun Kaynak, “Yıllara Yaygın İnşaat ve Taahhüt İşlerinde Tevkifat Dönemi ve Matrah Yönünden Özellik Arz Eden Durumlar”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:339, Kasım 2009, s.67.

[3]Uğur Doğan, “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi Tevkifatı”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:271, Nisan 2011, s.164.

[4]İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü’nün 04/05/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-1528 sayılı özelgesi de bu yöndedir.

[5]Ali Kılıç, “Dış Kredili Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Sorunu”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:121, Ocak 2003, s.209.

[6]Ankara VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü’nün 13/05/2013 tarih ve 38418978-125[15-13/2]-444 sayılı özelgesinde de bu yönde görüş verilmiştir.

[7]Konu hakkında Danıştay 4. Dairesinin 08.04.1970 tarih ve Esas No:1967/100, Karar No:1970/1901 sayılı kararı bulunmaktadır. Bkz. Uğur Doğan, a.g.m.,, s.166.

[8]İlhan Çetin, “Süre Uzatımı Nedeniyle Yılara Sari İnşaat ve Onarma Niteliği Taşıyan İşlerde Yaşanan Tevkifat Sorunu”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:78, Haziran 2010, s.125.

[9]Mahmut Tayyar Ergül, “Süre Uzatımı Nedeniyle Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşi Niteliği Kazanan İşler İçin Önceki Dönem Tevkifat Sorunu”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:175, Temmuz 2007, s.216.

[10]Cumhur İnan Bilen,“Sözleşmesine Göre Yıllara Yaygın Olmayan İnşaatların Sonradan Yıllara Yaygın Hüviyet Kazanması Durumunda Yapılacak Vergi Kesintisinin Zamanı-II”, Yaklaşım Dergisi,Sayı:189, Eylül 2008, s.86.

[11]Şibli Güneş, “Alt Taşeronlara Yaptırılan İnşaat-Onarım İşlerinde Tevkifat Uygulaması”,  Maliye Postası Dergisi, 15 Temmuz 2009, s.108.

[12]Uğur Doğan, a.g.m., s.165.

[13]Ali Tuğlu, “Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Hakedişlerin Ayni Olarak Ödenmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:219, Mart 2011, s.111.

[14]Tunay Bakır, “Değişikliler Sonrası Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi Kesintisi”,  Maliye Postası Dergisi, 1 Mart 2005, s.66.

[15]Cem Tekin, “Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri İle İlgili Olarak Geçici Kabulden Sonra Yapılacak Ödemelerin Tevkifat Uygulaması Karşısındaki Durumu”,   Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:71, Kasım 2009, s.70. Konu hakkındaki Ankara Vergi   Dairesi Başkanlığı Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü’nün 17/02/2016 tarih ve 38418978-120[42-15/8]-6578 sayılı özelgesine göre de; müteahhitlerce işin tamamen veya kısmen taşeronlara yaptırılması halinde, taşeronların Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci madde kapsamındaki durumları, taahhüt ettikleri kısmın mahiyet itibariyle inşaat ve onarım işi kapsamında olup olmadığı ve süre olarak yıllara sirayet edip etmediğine göre tespit edilecektir. Adana VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 10/09/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.01.16.01-2010-3161-KV-71 sayılı özelgesinde ise; bir taşerona birden fazla bağımsız iş verilmesi durumunda GVK m. 42 kapsamındaki şartların her bir iş için ayrı ayrı aranılacağı, sadece bu şartları taşıyan işlerin YYİOİ olarak vergilendirileceği şeklinde görüş verilmiştir.

[16]Ali Tuğlu, “Taşeronlara Yaptırılan İnşaat İşlerinde Vergileme Esasları”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:210, Haziran 2010, s.105; Serdar Gümüşay, Uğur Doğan, “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi Tevkifatı-II”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı:215, Mart 2006, s.71.

[17]Ankara VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 16/05/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-24-02]-571 sayılı özelgesi. Benzer yöndeki görüş için bkz. Ramazan Oruç, “Hizmet Bedeli Döviz Cinsinden Belirlenen Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Avans ve Hakediş Ödemelerinden Kaynaklanan Kur Farklarında Stopaj Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:203, Kasım 2009, s.175.

Daha Fazla Göster

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu