Gelir VergisiKurumlar Vergisi

YURT DIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir

Yayın Tarihi: Nisan 2016

1-GİRİŞ:

Yurt dışında teknik müşavirlik hizmetleri ifa eden firmalara Ekonomi Bakanlığı tarafından çok önemli destekler sağlanmaktadır. Destek programının hedefi 2023 yılına kadar sektörün dünya çapında tanınan teknik müşavirlik firmaları çıkarmasıdır. Ayrıca firmalarımızın yurtdışı ülkelerde kazandığı projelerin, müteahhitlik projelerine dönüşmesi sonrasında ülkemiz müteahhitlik firmalarınca üstlenilmesine katkıda bulunmakta ve ayrıca inşaat malzemeleri ihracatına da doğrudan ivme kazandırmaktadır.

Bu çalışmada ilk olarak yurt dışında teknik müşavirlik hizmetleri ifa eden firmalara sağlanan desteklerin neler olduğu açıklanacak, ardından ise bu desteklerden yararlanma şartları ele alınacaktır.

2-TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER:

A-Proje Desteği: İşverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde TMŞ’ler;

a)Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %20 oranında, en fazla 300.000 ABD Doları,

b)Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’ndan 5.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için % 15 oranında, en fazla 500.000 ABD Doları,

c)Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD Doları’ndan 10.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için % 10 oranında, en fazla 750.000 ABD Doları,

ç)Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için % 7,5 oranında, en fazla 1.000.000 ABD Doları,

desteklenmektedir.

B-Yurtdışı Ofis Desteği: En fazla 7 (yedi) yurt dışı ofis için,

a)Kira Desteği: Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50’si,

b)İstihdam Desteği:

T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık 60.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si,

Büro personeli için, yıllık 36.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si,

c)Danışmanlık Desteği: Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50’si,

en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.

C-Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım,  pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50’si en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.

Ç-Pazar Araştırması Desteği: Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, % 70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Doları karşılanmaktadır.

D-Yurtdışı Fuar Katılım Desteği: Sektörel nitekli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) % 50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

E-Seminer ve Konferans Katılım Desteği: Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri % 50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

F-Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği: Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri % 50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı % 90 olarak uygulanmaktadır.

G-Yurtdışı Eğitim Desteği: Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri % 50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

H-Yazılım Desteği: Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar % 50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.

I-Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği: Yurtdışında üstlenilen teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri % 50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.

İ-Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği: Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri % 50 oranında, organizasyon başına azami 10.000 ABD Doları desteklenmektedir.

Diğer yandan sektör örgütlerine de sağlanan destekler bulunmaktadır. Söz konusu destekler; reklam, tanıtım ve pazarlama desteği, yurtdışı fuar katılım desteği, yurtdışı fuar organizasyonu desteği, seminer ve konferans katılım desteği ile seminer ve konferans organizasyonu desteğidir.

3-DESTEKLERDEN YARARLANMA ŞARTLARI:

A-İnşaat sektörüne yönelik olarak en az iki yıl boyunca; 

-Proje ve sözleşme yönetimi, 

-Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,

-Ön araştırma ve programlama hizmetleri, 

-Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler,

-Tasarım yönetimi hizmetleri, 

-Kredi raporu hazırlanması, 

-Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,

-Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması, 

-İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,

-İnşaat yönetimi, 

-Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi, 

-Çevre etki değerlendirme hizmetleri,

-Haritalama hizmetleri,

-Sanayi tesislerini işletmeye alma ve işletme danışmanlığı,

-Risk analizi ve yönetimi,

-Sağlık ve güvenlik yönetimi, 

-Yangın güvenliği danışmanlığı, 

faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürüten ve gelirlerinin en az % 51’ini bu faaliyetlerden elde eden firmalar destek programının kapsamındadır.

B-Desteklerden yararlanmak isteyen teknik müşavirlik firmalarının öncelikle destek kapsamına girebilmek için firma tanıtım dosyalarını Ekonomi Bakanlığına iletmeleri gerekmektedir. Dosyada firma hakkında:

a)İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, firmayı temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi,

b)Ticaret sicili gazetesi örneği (Firma kuruluşu, unvan/konu/ortaklık yapısı vb. değişiklikler, son sermaye yapısını gösteren),

c)İlgili ticaret odasından alınacak güncel “Faaliyet Belgesi” (aslı),

ç)Firma tanıtım bilgileri (Broşür/CD),

d)Geriye dönük 2 (iki) yıllık ticari faaliyet gelirlerinin en az % 51’ini teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiğini gösterir Yeminli Mali Müşavirden alınacak belge,

e)2 (iki) iş bitirme belgesi (yurt içinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşlara bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura aslı veya faturanın noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı sureti İş Bitirme Belgesi olarak ibraz edilebilir),

e)Taahhütname,

bulunması gerekmektedir.

Destek başvurusunda bulunan veya desteklerden yararlanan TMŞ’ler ilk destek başvurularında ve her takvim yılını takip eden ilk bir (1) ay içerisinde, yurtdışında üstlendikleri projelere ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin bilgileri “Yurtdışı Proje ve Faaliyet Takip Tablosu” ile Ekonomi Bakanlığına göndermekle mükelleftirler.  

C-Yurtdışından teknik müşavirlik işi almış olmak, desteklerden yararlanmak için zorunlu bir şart değildir. Yalnızca proje ve yazılım desteği başvurularında teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında iş alıp almadığı dikkate alınmaktadır.

Ç-Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar kapsamı destek başvuruları Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilmektedir. Destek başvuru dosyalarının tamamlanarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırımlar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış bir dilekçe ekinde Ekonomi Bakanlığı Genel Evrakına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

D-Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında kurdukları firma faaliyetleri üzerinden desteklenmesi mümkündür. Bu durumda Türkiye’de destek kapsamına alınan teknik müşavirlik firması ile yurtdışında faaliyet gösteren firma arasında organik bağın bulunduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir. Türkiye’de Kurulu firma ile yurtdışındaki firma arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilmektedir:

a)Firmanın tüzel kişilik olarak yurtdışındaki firmaya en az % 51 oranında ortak olması,

b)Firmanın en az % 51’ine sahip ortak veya ortakların yurtdışında açılan firmaya en az % 51 oranında ortak olması,

c)Firmanın halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra firmanın % 51’ine sahip ortak ya da ortakların yurtdışında açılan firmaya % 51 oranında ortak olması.

Ayrıca, firmanın açıldığı ülkenin yerel mevzuatına göre firmanın çoğunluk hissesinin yerli ortaklara ait olması zorunluluğunun olduğu hallerde, yurtdışı firmaya en az % 51 oranında ortak olunması şartı aranmamaktadır. Destek ödemesi, yurtdışı ortaklık oranına göre hesaplanmaktadır.

E-Yurtdışı ofis desteğinden yararlanabilmek için yurtdışı ofisin açılmış ve çalışır halde olması zorunludur. Ofis açılmadan önce destek ödemesi yapılmamaktadır. Destekler ancak yapılmış harcamalar üzerinden hesaplanmakta ve yapılmaktadır. 

F-Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında açılan ihaleler neticesinde almış oldukları yurtdışı teknik müşavirlik projeleri proje desteği kapsamındadır. Proje desteği başvuruları ihale sonuçlanmadan önce, nihai mali teklif verilmeden önce yapılmak zorundadır. Hâlihazırda (destek başvurusu değerlendirilmeden) üstlenilmiş projeler için yapılan proje destek başvuruları değerlendirilmeye alınmamaktadır.

G-Yurtdışından iş alıp almamak yurtdışı ofis desteğinden yararlanmak için zorunlu bir şart değildir.

H-Yapım ve montaj faaliyetlerinde bulunmayan ancak, tesisat ve iklimlendirme sektörlerinde projelendirme ve tasarım hizmeti veren firmalar 2014/10 sayılı Karar kapsamı desteklerden yararlanabilmektedirler.

4-SONUÇ:

Yurt dışında teknik müşavirlik hizmetleri ifa eden firmalara Ekonomi Bakanlığı tarafından önemli ölçüde destekler sağlanmaktadır. Bu çalışmada söz konusu desteklere ilişkin bilgiler ele alınmış ve desteklerden yararlanma şartları açıklanmıştır.

Daha Fazla Göster

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu