Katma Değer Vergisi

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KDV İADESİNDE ÖDEME ŞARTINA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN BİR HUSUS

Dr. İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir

Barbaros SOYLU-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yayın Tarihi: Mart 2021

35 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 16/02/2021 tarihli ve 31397 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin yürürlük tarihi 01/03/2021’dir.

Mezkur Tebliğ ile KDV tevkifatına ilişkin çok sayıda ve önemli değişiklikler yapılmıştır. Bahse konu değişikliklerden biri de, kısmi tevkifata tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartının getirilmiş bulunmasıdır. Bu düzenlemenin öncesinde tahakkuk yeterli görülmekte ve ödeme şartı aranılmamaktaydı.

Ödeme şartının getirilmesi ise, beraberinde ödemenin ne şekilde yapılması gerektiği sorusunu ortaya çıkarmıştır. Mükellefler vergi borçlarını nakden ödeyebildikleri gibi, mevcudiyeti halinde iade alacaklarından mahsup etmek suretiyle de ödeyebilmektedirler. Bahsedilen sorun, vergi borcunun iade alacağından mahsup edilmek suretiyle ödenmesi durumunda ortaya çıkmakta olup, böyle bir durumda ödeme şartının gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkindir.

Konuya ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin I-C/2.1.5.1. bölümünün son paragrafı aşağıdaki gibidir:

“Tevkifata tabi alımları nedeniyle tevkifat uygulayan alıcılar tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen verginin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması ve aynı dönemde indirim yoluyla giderilemeyen bu verginin iade alacağına dönüşmesi nedeniyle aynı dönem 2 No.lu KDV Beyannamesinden doğan borca mahsup edilmiş olması halinde, önceki paragrafta belirtilen ödeme şartının sağlanmadığı kabul edilir. Ancak, diğer dönemlere ilişkin iade alacağının söz konusu borca mahsup edilmesi halinde, ödeme şartı gerçekleşmiş sayılır.”

Bu düzenleme; içeriği bakımından KDV iadesinde alıcı ve satıcılar arasındaki önemli sıkıntılara yol açmaya adaydır.  Söz konusu düzenlemeye ilişkin hususlar aşağıda örneklerle açıklanmıştır:

            1. Durum:Tevkifata tabi alımları nedeniyle tevkifat uygulayan alıcılar tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen verginin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması ve aynı dönemde indirim yoluyla giderilemeyen bu verginin iade alacağına dönüşmesi nedeniyle aynı dönem 2 No.lu KDV Beyannamesinden doğan borca mahsup edilmiş olması halinde, önceki paragrafta belirtilen ödeme şartının sağlanmadığı kabul edilir.”

Örneğin Nisan/2021 döneminde KDV tevkifatına tabi alım yapılmıştır. Alıcı olarak tevkifata tabi KDV tutarı 10.000-TL’dir. Bu tutar, 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edilmiş ve 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmıştır.

Aynı dönemde, yani Nisan/2021 döneminde, ihracattan kaynaklanan KDV iade alacağı bulunmaktadır. Bu durumda, 2 Nolu beyanname ile tahakkuk eden KDV’nin nakden ödenmeyip, iade alacağından mahsup yapılması halinde, ödeme şartının sağlanmadığı kabul edilmektedir. Bu halde ise, ödeme şartının sağlanmadığı kabul edildiğinden, tevkifatlı fatura kesen satıcı firma KDV iadesi alamayacaktır.

            2. Durum: “Ancak, diğer dönemlere ilişkin iade alacağının söz konusu borca mahsup edilmesi halinde, ödeme şartı gerçekleşmiş sayılır.”

Örneğin Nisan/2021 döneminde KDV tevkifatına tabi alım yapılmıştır. Alıcı olarak tevkifata tabi KDV tutarı 10.000-TL’dir. Bu tutar, 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edilmiş ve 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmıştır.

Alıcı firmanın, Nisan/2021 döneminden başka bir döneme ilişkin KDV iade alacağı bulunmaktadır. Bu durumda, alıcı firmanın 2 Nolu beyanname ile tahakkuk eden KDV’yi ödemeyip, Nisan/2021 döneminden başka bir döneme ilişkin iade alacağın mahsup yapması halinde, ödeme şartının sağlandığı kabul edilmektedir. Bu halde ise tevkifatlı fatura kesen satıcı firma KDV iadesi alabilecektir.

Daha Fazla Göster

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu